Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

Plac Zamkowy 4

97-300 Piotrków Trybunalski

e-mail.: sekretariat@muzeumpiotrkow.pl

tel.: 44 646-52-72

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

POD NAZWĄ:

„PIOTRKÓW WCZORAJ I DZIŚ – 75-LECIE ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ ODDZIAŁ MUZEUM W POLICHNIE

CELE KONKURSU

 1. Celem konkursu jest:

– zainteresowanie uczestników powojenną historią małych ojczyzn,

– upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach kluczowych dla ostatniego stulecia regionu piotrkowskiego: Piotrków Trybunalski, Wolbórz, Radomsko, Bełchatów, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki, Sulejów, Polichno, Proszenie, Kamieńsk, Moszczenica, Wola Krzysztoporska, Przygłów.

– ukazanie piękna miejsc o historycznym znaczeniu – szczególnie bliskich uczestnikom konkursu,

– upamiętnienie wydarzeń historii najnowszej o kluczowym znaczeniu dla powojennej rzeczywistości, regionu, Polski,

– kształtowanie postaw patriotycznych,

– krzewienie zainteresowania fotografią,

– uhonorowanie i wypromowanie wartości artystycznych najlepszych z nadesłanych prac.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych pod warunkiem nieukończenia 20 roku życia.
 2. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy wykonali lub dostarczyli w formie zestawu zdjęciowego, opisane fotografie miejsc i zdarzeń znaczących dla niepodległości Polski, regionu i jednocześnie upamiętniających wydarzenia istotne dla historycznego dziedzictwa lokalnej społeczności, (wydarzenia ważne dla rodziny uczestnika konkursu i jego miejscowości, odnoszące się również do historii Państwa i Narodu Polskiego w latach 1945-2020).
 3. Do konkursu może przystąpić także młodzież, która udokumentuje uczestnictwo swoje, swojej miejscowości lub rodziny w kluczowych wydarzeniach dotyczących historii Polski (dopuszcza się wysłanie odbitek zdjęć archiwalnych).
 4. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.
 5. Każdy z uczestników może nadesłać 3-5 zdjęć kolorowych lub czarnobiałych o minimalnym formacie (20×30 cm).
 6. Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego, okoliczności powstania zdjęcia i wydarzenie, które ono upamiętnia.
 7. Zdjęcia należy zapisać również w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w oryginalnej wielkości i rozdzielczości (format JPG).
 8. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową konkursu.
 9. Fotografie powinny być samodzielnymi pracami autorów lub samodzielnie opisanymi fotokopiami zdjęć archiwalnych (wykonanymi w rozdzielczości umożliwiającej ich eksponowanie), na których przekazanie do Muzeum uczestnik uzyskał zgodę właściciela.
 10. Zdjęcia należy wysłać na adres: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Pl. Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY.
 11. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego warunków, opisanych w niniejszym regulaminie.

TERMINARZ KONKURSU

 1. Prace na konkurs należy nadsyłać do dnia 23 kwietnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Prace nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora www.muzeumpiotrkow.pl w dniu 15 maja 2020 roku.

NAGRODY

 1. Zwycięskie i wyróżnione prace uczestników konkursu zostaną zaprezentowane na wernisażu zorganizowanym w siedzibie Organizatora konkursu.
 2. Informacja o wernisażu prac, wraz lista z nazwiskami laureatów i osób wyróżnionych, ukaże się na stronie internetowej Organizatora.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnieni uczestnicy dostaną dyplomy pamiątkowe,

ZASTRZEŻENIA

 1. Wypełnienie karty zgłoszeniowej i nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO.
 2. do nieodpłatnego umieszczania nadesłanych prac (opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora) na swojej stronie internetowej w swoich materiałach promocyjnych oraz w prasie, a także do wielokrotnego eksponowania prac. Powyższe dotyczy wszystkich rodzajów eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 3. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji prac nie spełniających powyższych wymogów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.

BIURO ORGANIZACYJNE

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 646-52-72, Oddział Muzeum w Polichnie, 97-320 Wolbórz, Polichno 121A, tel.: 508-691-333.

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Imię i nazwisko uczestnika
Wiek
Telefon kontaktowy opiekuna/uczestnika
Tytuł fotoreportażu

Miejsce wykonania zdjęć/fotoreportażu

Podpis uczestnika/opiekuna

Informacja o celu wykorzystania wizerunku

Niniejsza zgoda ma na celu umożliwienie nam publikacji wizerunku Twojego dziecka w zakresie, celu oraz obszarze opisanym poniżej. Będziemy chronić wizerunek Twojego dziecka i na pewno nie opublikujemy go w sposób sprzeczny w stosunku do wyrażonych przez Ciebie zgód.

Wizerunek (zdjęcie) Twojego dziecka może być czasami uzupełniony poprzez podanie i powiązanie go z Imieniem i Nazwiskiem Twojego Dziecka, Nazwą grupy, wiekiem.

Administratorem danych Twojego Dziecka jest Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Trybunalski. Masz prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody. Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania danych osobowych Twojego Dziecka w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem.

Niniejsza zgoda na przetwarzanie wizerunku ma charakter nieodpłatny.

Oświadczam, że przekazuję dane osobowe mojego Dziecka całkowicie dobrowolnie.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego Dziecka w zakresie wizerunku (zdjęcia) przez Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Trybunalski (zwanym dalej: Placówką), na potrzeby:

 • udostępnienia wizerunku mojego Dziecka (zdjęcia) w systemach informatycznych w celu umożliwienia innym identyfikacji mojej osoby. Rozumiem, że ta zgoda jest całkowicie dobrowolna.
 • udostępnienia ww. danych następujących stronach internetowych,
 • należących do Placówki stronach WWW dostępnych z Internetu,
 • Facebook,
 • Instagramie,
 • udostępnienia danych poprzez ich publikację w budynku Placówki,
 • w celu zapisu fotorelacji z wydarzeń, w których moje Dziecko bierze udział oraz w celu informacyjnym dotyczącym mojego dziecka.
 • Zgadzam się na kadrowanie i kompozycję (rekompozycję) wizerunku mojego Dziecka na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że moje zdjęcie nie będzie poddawane retuszowi zmieniającemu wizerunek mojego Dziecka, w sposób uniemożliwiający rozpoznanie Dziecka.
 • Rozumiem, że wizerunek mojego Dziecka może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami w czasie trwania mojej umowy z Placówką. Rozumiem również, że mam prawo dostępu do treści tych danych i możliwość ich poprawienia, a także o prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie.
 • Zgadzam się na dalsze przetwarzanie wizerunku mojego Dziecka w okresie 2 lat od chwili wygaśnięcia umowy Placówką.
 • Oświadczam, że przekazuję dane osobowe mojego Dziecka całkowicie dobrowolnie.

………………………………………………… …………………………………………………

Miejscowość, data Podpis

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu fotograficznego pn. „PIOTRKÓW WCZORAJ I DZIŚ – 75-LECIE ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ”, zgadzam się z jego treścią i akceptuję regulamin bez zastrzeżeń.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Trybunalski. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer tel. 44 646 52 72 lub adresem e-mail: sekretariat@muzeumpiotrkow.pl
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod nr tel. 22 350 01 40 bądź adresem e-mail: biuro@inbase.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie fotograficznym „PIOTRKÓW WCZORAJ I DZIŚ – 75-LECIE ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ” i ewentualnej publikacji nagrodzonych prac oraz informacji o autorach, które umieszczone zostać mogą na stronie internetowej administratora, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym w zgłoszeniu a w szczególności: Imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy opiekuna/uczestnika.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie edukacyjnej, administracyjnej, informatycznej oraz innych realizujących zadania na rzecz Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu ustania podstawy przetwarzania danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne, w przypadku niepodania danych udział w konkursie nie będzie możliwy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Trybunalski w celu udziału w konkursie fotograficznym „PIOTRKÓW WCZORAJ I DZIŚ – 75-LECIE ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ” i ewentualnej publikacji nagrodzonych prac oraz informacji o autorach, które umieszczone zostać mogą na stronie internetowej administratora, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO
 1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 2. Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.

………………….………………………………………….………………

(data i podpis osoby, której dane dotyczą/ opiekuna prawnego)