Upamiętniliśmy profesora Romana Ingardena

W ostatnich dniach listopada w Piotrkowie ponownie zagościli filmowcy. Sale piotrkowskiego Muzeum nie po raz pierwszy udostępnione zostały filmowcom, którzy wykorzystali je do realizacji scen do filmu biograficznego poświęconego Romanowi Ingardenowi. Tym razem ekipa TVP Warszawa realizowała ujęcia do fabularyzowanej produkcji dokumentalnej pt. „Nasz Arystoteles. Roman Ingarden” w reżyserii Sławomira Koehlera. Producentem filmu jest Artur Rutkowski, a kierownikiem produkcji Magdalena Frejlich.

W 2019 r. Sejm RP przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2020 Rokiem Romana Ingardena – wybitnego polskiego filozofa, od 1933 r. związanego z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie. Podczas drugiej wojny światowej Ingarden przebywał głównie we Lwowie, uczestniczył w tajnym nauczaniu i pracował nad swoim głównym dziełem, pt.: „Spór o istnienie świata”. Po zakończeniu okupacji niemieckiej wykładał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, później na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po przejściu na emeryturę nadal publikował i uczestniczył w międzynarodowych kongresach wygłaszając odczyty w Polsce i za granicą. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz wielu zagranicznych towarzystw naukowych. Opublikował łącznie 224 prace. Pozostawił bogatą spuściznę rękopiśmienną głównie po polsku, ale również w języku niemieckim. Wiele jego dzieł doczekało się tłumaczeń na języki obce. Dokonał też kilku przekładów na język polski.

Głównym przedmiotem badań Ingardena były zagadnienia z epistemologii, ontologii i estetyki. Był również autorem prac z zakresu aksjologii, antropologii filozoficznej i filozofii języka. Mistrzem i nauczycielem Ingardena był twórca fenomenologii – Edmund Husserl, do których Ingarden krytycznie nawiązywał w swych badaniach. W odróżnieniu od swego mistrza, na gruncie epistemologii argumentował za realizmem, a w ontologii, w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego sposobu istnienia świata danego nam w percepcji, wyróżniał i analizował następujące sposoby istnienia: realny (przedmioty trwające w czasie, procesy, zdarzenia), idealny, intencjonalny i absolutny.

Efekty pracy ekipy filmowej, która w piotrkowskim Muzeum zrealizowała sceny z okresu schyłku drugiej wojny światowej, będziemy mogli poznać już w przyszłym roku.