Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://muzeumpiotrkow.pl.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne

  • Zdjęcia na stronie nie posiadają treści alternatywnej (opisów).
  • Wybrane odnośniki strony nie posiadają opisu alternatywnego celu linku.
  • Niektóre formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych.
  • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych oraz napisów w filmach.
  • Wyrównanie tekstów od lewej do prawej. (brak lub utrudniona dostępność dla osób z dysleksją).
  • Niektóre pliki do pobrania (PDF) nie są dostępne cyfrowo – skany.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anita Wojtala-Rudnicka,
sekretariat@muzeumpiotrkow.pl.
Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 44 6465272.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie, może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Z poziomu chodnika wejście do Muzeum ograniczone jest progiem, przy budynku nie jest zainstalowana winda pozioma zewnętrzna. Drzwi nieprzesuwne, otwierane ręcznie. Kasa biletowa usytuowana jest na podwyższonym parterze (pierwsza sala wystaw czasowych) – wejście na poziom parteru odbywa się po pokonaniu 14 schodów. W kasie biletowej o pracują osoby, które służą pomocą i informacją.
Toalety dla zwiedzających zlokalizowane są na poziomie piwnicy (do pokonania dwuetapowe schody na wprost wejścia) – brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku komunikacja między piętrami (salami wystawienniczymi) możliwa jest jedynie poprzez klatkę schodową i strome schody. Na parterze oraz na każdym półpiętrze ustawiono ławki do odpoczynku podczas wchodzenia po schodach.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z przewodnikiem/pracownikiem danego działu merytorycznego na parterze budynku.
Usytuowanie budynku w centrum starego miasta umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością – naprzeciw bramy do Muzeum. Parking znajduje się od strony Placu Zamkowego.
Do budynku można wejść z psem asystującym.
Dla osób niesłyszących i niedosłyszących istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
Ponadto personel Muzeum zawsze służy pomocą w pokonaniu istniejących jeszcze barier.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
Została zaprojektowana w technice Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje modły do rozdzielczości ekranu mobilnego.
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Dane teleadresowe

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
Plac Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: 446465272
e-mail: sekretariat@muzeumpiotrkow.pl

Inne informacje i oświadczenia

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 marca 2022 rozpoczął proces osiągnięcia maksymalnej dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dostosowania strony do wymagań prawnych jest procesem, który jest realizowany na bieżąco na podstawie testów własnych oraz uwag nadsyłanych przez użytkowników. Będziemy wdzięczni za przesyłanie wszelkich uwag.

Dane  teleadresowe

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza migowego.