zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://muzeumpiotrkow.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Muzeum nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.
Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.
Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-09.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Ziętek,
SEKRETARIAT@MUZEUMPIOTRKOW.PL.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 446465272.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności

Wersja mobilna strony
Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Została zaprojektowana w technice Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Skróty klawiszowe

Przejście do kolejnego elementu: Tab
Przejście do poprzedniego elementu: Shift + Tab

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
Pl. Zamkowy 4
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: 44 646 52 72
fax: 44 646 52 72
e-mail: sekretariat@muzeumpiotrkow.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Brak dostępności tłumacza migowego.

Data publikacji: 2020-11-09, data aktualizacji: 2020-12-01